Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης και της ΜΟΔ που υπηρετούν σε Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν. 4914/2022, ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ.

Επίσης, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση οι υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης που είχαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του ν. 4914/2022, του ν. 4314/2014, του ν. 3614/2007, του ν. 2860/2000, ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ και αποχώρησαν, λόγω λήξης ή άρσης της απόσπασης ή μετακίνησής τους, ή λόγω μετάταξης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 66 παρ. 21 του ν. 4914/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα του Παραρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της ΕΥΔ θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις προσωπικού (ανά κατηγορία).

 

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: