Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του έργου της Πράξης «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», με αριθ. πρωτ. Διακήρηξης 23538/26.05.2021 προϋπολογισθείσας δαπάνης: #7.250.280,00# Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.847.000,00 €, ΦΠΑ: 1.403.280,00 €), με δικαίωμα προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου έως 30% επί του εκτιμώμενου πόσου της σύμβασης, αξίας 2.175.084,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.754.100,00€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ προαίρεσης: 420.984,00€) και με δικαίωμα προαίρεσης για συντήρηση έως του ποσού των 1.450.056,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.169.400,00€, ΦΠΑ 24% 280.656,00€). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 10.875.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 8.770.500,00€, ΦΠΑ: 2.104.920,00€). (κωδικοί CPV: 79999100-4, 72212900-8)

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 132995

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού:

23/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: