Υλοποίηση Νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ανακοινώνει ότι τίθενται σε Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την προμήθεια υπηρεσιών υλοποίησης νέου πληροφοριακού συστήματος τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC),των κριτηρίων επιλογής και των κριτηρίων ανάθεσης.

URL Διαβούλευσης ΕΣΗΔΗΣ : http://www.eprocurement.gov.gr/

Μοναδικός Κωδικός Διαβούλευσης: 21DIAB000017214

Διάρκεια Διαβούλευσης 08.06.2021 – 23.06.2021

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: