“Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών”

Στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων σε σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς στοχεύει η νέα πρόσκληση του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», την διαχείριση της οποίας αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

Η αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) αφορά σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και σε θέματα κυβερνο-ασφάλειας.

Οι δράσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 62.5 εκατ. ευρώ που θα δοθούν για την κατάρτιση τουλάχιστον 34.722 εργαζομένων, από τους οποίους το 25% τουλάχιστον θα πρέπει να είναι γυναίκες.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, από τους οποίους εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι.

Η κατάρτιση είναι επιδοτούμενη, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως και η επιδότηση συνδέεται με την επιτυχή πιστοποίηση των εργαζομένων.

Στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και την προετοιμασία τους στις απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας τα επόμενα έτη.

Τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούν επιλεγμένες προτεραιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που στοχεύουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, που προβλέπονται από τους Ψηφιακούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030.

Ενδεικτικά αφορούν σε :

– AI /ΑΙ ethics/AI & Enterprises/AI chatbots

-Cybersecurity/ Cybersecurity με έμφαση σε SMEs /IoT & Cybersecurity/Data Protection Policy

-Cloud & SMEs

-Big Data/ Big Data at IoT/Βig Data & Enterprises/Data Visualization/Data Analysis Tools/Big Data Analytics

-Data Analytics/Data Analysis

-Blockchain

-Project Management με έμφαση σε έργα IT

-3D printing

-e-Invoicing

-Ρομποτική υπηρεσιών

Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται και δράσεις συμβουλευτικής για τους συμμετέχοντες, ενώ προβλέπονται και συγκεκριμένα κριτήρια αποδοτικότητας για την αξιολόγηση τους, καθώς και κίνητρα επιβράβευσης για τους φορείς που προβαίνουν σε ποιοτική και ταχεία υλοποίηση.

Η πιστοποίηση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων για την επιλογή των συμμετεχόντων, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων, η οποία έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πρόσκληση σχεδιάστηκε με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΥΨΗΔ.

Δικαιούχοι – Αποδέκτες της πρόσκλησης

  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των Ινστιτούτων των φορέων τους)
  • Επιμελητήρια (ΝΠΔΔ) Εθνικής Εμβέλειας
  • Ενώσεις Επιμελητηρίων (ΝΠΔΔ) Εθνικής Εμβέλειας
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων Πληροφορικής – Εθνικής Εμβέλειας*

Φορέας «Εθνικής Εμβέλειας» νοείται εκείνος που έχει μέλη σε πάνω από το 50% των Περιφερειών της χώρας

Οι προτάσεις υποβάλλονται από την 24/05/2024 έως την 31/07/2024, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr.

 

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: