Υπηρεσία λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης: “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσία λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5063740.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: