Ανάπτυξη Τρισδιάστατων Παραγωγών, υποέργο 3 της πράξης Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως ανακοινώνει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ. 27 του ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του Υποέργου 3 με τίτλο: «Ανάπτυξη Τρισδιάστατων Παραγωγών» ως Υποέργο 3 της Πράξης: «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 82/18-01-2022, και έχει λάβει κωδικό ΑΔΑ: ΨΟΛΧ46ΜΠΥΓ-ΒΞΒ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη, καταγραφή, ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση της πλήρους εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης της αρχιτεκτονικής εξέλιξης του μοναστηριού του Οσίου Λουκά και αφήγηση της ιστορίας του, από την πρώτη μοναστική κοινότητα έως σήμερα, η οποία βασίζεται σε στοιχεία επιστημονικής έρευνας, τα οποία θα αποτυπώνονται με δυναμικό, σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο προκειμένου να εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς, όπως ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς. Η βασική παράμετρος του προγράμματος θα είναι η δυνατότητα εξερεύνησης του μνημείου και η συμμετοχή σε διάφορα σενάρια και περιηγήσεις.

Η τεχνολογία VR χρησιμοποιεί συσκευές εικονικής πραγματικότητας ή περιβάλλοντα πολλαπλών προβολών, μερικές φορές σε συνδυασμό με φυσικά περιβάλλοντα ή σκηνικά. Με αυτά τα μέσα επιτυγχάνεται η δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων, ήχων και άλλων αισθήσεων που προσομοιώνουν τη φυσική παρουσία ενός χρήστη σε ένα εικονικό ή φανταστικό περιβάλλον. Οι χρήστες-θεατές είναι σε θέση να «ερευνούν» τον τεχνητό κόσμο, να κινούνται γύρω του και να αλληλεπιδρούν με εικονικά χαρακτηριστικά ή αντικείμενα.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κατάλληλο για στερεοσκοπική προβολή σε ειδικές εγκαταστάσεις (π.χ. σφαιρικές εγκαταστάσεις πολλών θεατών, ή απλούστερες διατάξεις), καθώς και σε διατάξεις τύπου VR Headset (π.χ.HTC Vive, Oculus Rift).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

Κωδικός CPV Περιγραφή

72000000-5

Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: