Ενέργειες στήριξης Διαχειριστή Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια (ΟΠΣ 5087289)

Η πράξη αφορά σε δράσεις στήριξης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της ως Διαχειριστής Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια». Οι υπηρεσίες που θα ληφθούν θα συνδράμουν με σύγχρονες μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία στην πιο ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση του ρόλου της στο πλαίσιο των κανονιστικών υποχρεώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021.

Ημερομηνία Ένταξης: 20/5/2021

Προϋπολογισμός: 659.529,00 €

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: