ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΟΧ

Τεχνικός και Νομικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. για την προετοιμασία υλοποίησης του προκαθορισμένου έργου PDP1 (ΟΠΣ 5093107)

Τεχνικός και Νομικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. για την προετοιμασία υλοποίησης του έργου PDP1: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2012-2021, μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας

Ένταξη της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5093609 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020»

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ένταξη της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5114175 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020»

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης πράξεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (ΟΠΣ 5087316)

Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεων τους καθώς και του Διαχειριστή του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Διαβάστε περισσότερα

03_ΕΟΧ ΔΙΜΕΡΗ – Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, μέσω του Ταμείου Διμερών Σχέσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Διαβάστε περισσότερα

02_ΕΟΧ_PDPs – Υλοποίηση του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021)

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες στήριξης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΟΠΣ 5092232)

Ενέργειες στήριξης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατά την έναρξη της υλοποίησης της Προκαθορισμένης Πράξης «Ενίσχυση του πλαισίου για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς»

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης προκαθορισμένων πράξεων και του Διαχειριστή Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) διαχειριστικού κόστους για το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια»

Διαβάστε περισσότερα