Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ένταξη της Πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5114175 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020».

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

H προκαθορισμένη πράξη του έργου 1, «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δικτύου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών» εστιάζει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο δημόσιο τομέα με στόχο τη βελτίωση αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των ΚΕΠ. Με σκοπό τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παροχή στοχευμένων ψηφιακών και άυλων παρεμβάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον πολιτικό-κεντρικό/δεδομένο-κεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, το έργο κατηγοριοποιείται σε διακριτή ομάδα δραστηριοτήτων που αποτελούν τις κύριες Δέσμες Εργασιών (WPs) και στα παρακάτω υποέργα: -Διαχείριση Έργου και Μοντέλο Διακυβέρνησης (ΔΕ1) -Επικοινωνία, κινητοποίηση πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών (ΔΕ2) -Βελτιστοποίηση δικτύου των ΚΕΠ, εξορθολογισμός διοικητικών διαδικασιών και υπηρεσιών των ΚΕΠ (ΔΕ3) -Υλοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής στο δίκτυο των ΚΕΠ (ΔΕ4) -Πληροφοριακό Σύστημα ΚΕΠ: e-KEP και πύλη EU-GO (ΔΕ5) -Ενίσχυση υπαλλήλων των ΚΕΠ (ΔΕ6).

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/11/2021.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2024.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/11/2021.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 3.400.000,00 €.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: