Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εμπειρογνωμοσύνες, , υποέργο 4 της πράξης Ψηφιοποίηση Ιερών Κειμηλίων Ενοριακών Ναών

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως ανακοινώνει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ. 27 του ν. 4412/2016, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Εμπειρογνωμοσύνες», της Πράξης  «Ψηφιοποίηση Ιερών Κειμηλίων Ενοριακών Ναών» με κωδικό MIS 5094994, η οποία με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτ. 82/18-01-2022 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και ΑΔΑ ΨΟΛΧ46ΜΠΥΓ-ΒΞΒ εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» στους Άξονες Προτεραιότητας: 01 – Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες, 01 – Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ με βάση την πρόσκληση με τίτλο «ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», με ΑΔΑ:ΨΤΡΧ46ΜΠΥΓ-43Φ και τις τροποποιήσεις της.

Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 4 με τίτλο «Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εμπειρογνωμοσύνες» της Πράξης με τίτλο «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών» και κωδικό MIS 5094994, η οποία με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτ. 82/18-01-2022 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και ΑΔΑ ΨΟΛΧ46ΜΠΥΓ-ΒΞΒ εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» στους Άξονες Προτεραιότητας: 01 – Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες, 01 – Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ με βάση την πρόσκληση με τίτλο «ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», με ΑΔΑ:ΨΤΡΧ46ΜΠΥΓ-43Φ και τις τροποποιήσεις της.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Εμπειρογνωμοσυνών για την Πράξη με τίτλο «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών» που θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως. Οι βασικές ενότητες εργασιών αφορούν σε:

  • Εμπειρογνωμοσύνες, τεχνική παρακολούθηση και εισηγήσεις για τα  παραδοτέα της Πράξης και ειδικότερα για τα παραδοτέα των υποέργων 2 «Ψηφιοποίηση Υλικού» & 3 «Ανάπτυξη Τρισδιάστατων Παραγωγών»,                  
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διοίκηση και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των Υποέργων της Πράξης (project management)    
  • Ενέργειες για την προβολή και δημοσιότητα της πράξης
  • Εμπειρογνωμοσύνες για την αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου αποθετηρίου στην επιμορφωτική διαδικασία του ΙΠΕ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

–  (CPV) : 72140000-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για δοκιμές αποδοχής υλικού πληροφορικής»

–  (CPV) 79342200-5 «Υπηρεσίες προώθησης»

–  (CPV): 79400000- «Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης»

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: