Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)

Ανακοίνωση νέας παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045164

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη χορήγηση νέας παράτασης είκοσι οχτώ (28) ημερών στην προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του  ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045164, που προκηρύχθηκε με την ΑΠ. 992/18/24-5-2021 Απόφαση της ΕΕΤΤ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 9-08-2021 και ώρα 15:00 στις 6-09-2021 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται αντίστοιχα από την 10-08-2021 στις 7-09-2021 και ώρα 10:30. Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων μπορούν να κατατεθούν έως δώδεκα (12) ημέρες πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της νέας παράτασης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

. . .

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη χορήγηση παράτασης είκοσι οχτώ (28) ημερών στην προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του  ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045164, που προκηρύχθηκε με την ΑΠ. 992/18/24-5-2021 Απόφαση της ΕΕΤΤ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 12-07-2021 και ώρα 15:00 στις 9-08-2021 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται αντίστοιχα από την 13-07-2021 στην 10-08-2021 και ώρα 13:00. Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων μπορούν να κατατεθούν έως δώδεκα (12) ημέρες πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της παράτασης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

. . .

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας και Υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» (MIS 5045164).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ),από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014 και από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Φορείς Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του ΠΔΕ και η Αναθέτουσα Αρχή με ίδιους πόρους.

Ειδικότερα, οι δαπάνες που αφορούν το Στάδιο Α, Τμήμα {α} της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ E1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2019ΣΕ16310004 , ενώ οι δαπάνες που αφορούν το Στάδιο Α, Τμήμα {β} και το Στάδιο Γ θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής. Το Στάδιο Β του έργου υλοποιείται χωρίς κόστος.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω άσκησης από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης. Η χρηματοδότηση της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης, δύναται να βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εφόσον κριθεί ότι αυτή αφορά σε επιλέξιμη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού της απόφασης ένταξης του Έργου, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, η χρηματοδότηση του σχετικού υπολοίπου θα καλυφθεί κατά 100% από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Το αντικείμενο του Σταδίου Α, Τμήμα {α} αφορά στο Έργο της Πράξης «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)», η οποία εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4337/743/A2 της 28-6-2019 (με ΑΔΑ: ΨΙΤ8465ΧΙ8-Λ7Ρ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5045164.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):  info@eett.gr
Διεύθυνση Internet (URL)www.eett.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-7-2021 και ώρα 15:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13-7-2021 και ώρα 13:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: