ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας/τηλεφωνίας/τηλεδιάσκεψης/καλωδίωσης – Νησίδα 2 – Προμήθεια Υποδομών Φορέων – Υ-2.2

Τα Μέλη – Αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας Πλαίσιο για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης» για το Υποέργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης – Νησίδα 2 – Προμήθεια Υποδομών Φορέων – Υ-2.2» του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», με Κωδ. ΟΠΣ: 5041737, καλούνται με την παρούσα όπως υποβάλουν κλειστή εξατομικευμένη Προσφορά με κριτήριο ανάθεσης τη «χαμηλότερη τιμή», για τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο τεύχος της Πρόσκλησης.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: