Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών/εκροών – Α.Α.Δ.Ε.

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 20DIAB000014311 η Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών «Υλοποίησης συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών-εκροών», για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Πλατφόρμα διαβουλεύσεων εδώ.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της δημόσιας διαβούλευσης.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: