Υλοποίηση Συστήματος Αξιοποίησης Δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών/ εκροών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Υλοποίηση Συστήματος Αξιοποίησης Δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών/ εκροών” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με Κωδικό ΟΠΣ: 5043178 και Συστημικός κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 141517

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 30.11.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝIA ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

21/10/2021

ημέρα Πέμπτη, Ώρα 15:00

23/11/2021

ημέρα Τρίτη, Ώρα 15:00

30/11/2021

ημέρα Τρίτη, Ώρα 11:00

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: